تور استانبول آبان 1400 (5 شب )

۵ شب و ۶ روز
هوایی - معراج
۰۴ آبان ۱۴۰۰
۱۸ آبان ۱۴۰۰

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۵ تاریخ رفت : 3و4و5و6و7و8و9 و10و11و12و13 آبان

تاریخ برگشت 9و10و11و12و13و14و15و16و17و18 آبان


....................................................

تاریخ 4 آبان : 18:45 با قشم به 14:30 با معراج(50.000-)

تاریخ 5 آبان : 10:00 با معراج به 16:30 باقشم (145.000+)

تاریخ 6 آبان : 18:45 با قشم به 14:30 با معراج (175.000-)

تاریخ 7 آبان : 12:30 با قشم به 14:30 با معراج (315.000-)

تاریخ 8 آبان : 18:45 با قشم به 14:30 با معراج (410.000-)

تاریخ 9 آبان : 18:45 با قشم به 14:30 با معراج (230.000-)

تاریخ 10 آبان : 18:45 با قشم به 14:30 با معراج (135.000-)

تاریخ رفت 11 آبان : 18:45 با قشم به 14:30 با معراج ( 515.000-)

تاریخ رفت 12 آبان : 18:45 با قشم به 14:30 با معراج (635.000-)

تاریخ رفت 13 آبان : 18:45 با قشم به 14:30 با معراج (655.000-)
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
reydel B.B
۵٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
PRENS B.B
۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
Grand Liza B.B
۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
Topkapi Sabena B.B
۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
Fide B.B
۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
birol B.B
۶٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
Cumbali Plaza B.B
۶٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
Golden Hill B.B
۶٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
pera rose B.B
۶٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
Grand Hilarium B.B
۶٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
Dora B.B
۶٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
City Center B.B
۶٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
pera center B.B
۷٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic B.B
۷٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
klass B.B
۷٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
innte B.B
۷٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
permist B.B
۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
Grand de Pera B.B
۷٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
Konak B.B
۷٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
adelmar B.B
۷٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
Feronya B.B
۷٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
Palazzo Donizetti B.B
۷٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
Surmeli B.B
۷٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
Dedeman B.B
۸٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
taxim loung B.B
۸٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
METROPOLITAN B.B
۸٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
Nippon B.B
۸٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
The Central Palace Taksim B.B
۸٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
lamartin B.B
۸٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
Grand Cevahir Convention Center B.B
۹٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
Grand Oztanik B.B
۹٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
Avantgarde Square B.B
۹٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
Holiday Inn Sisli B.B
۹٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni B.B
۹٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
occidental B.B
۹٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City B.B
۹٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
the craton B.B
۹٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
titanic port B.B
۱۰٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
Elite World B.B
۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
Point Taksim B.B
۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
barcelo B.B
۱۱٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
PARK BOSPHORUS CVK B.B
۱۹٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور
بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
5 شب و 6 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان
توضيحات
- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 900.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)