تور آلانیا ویژه 25 و28 مرداد 1401 (6 شب) با فری برد

۶ شب و ۷ روز
هوایی - Free Bird
۲۵ مرداد ۱۴۰۱
۰۳ شهریور ۱۴۰۱

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ آلانیا ۶ تاریخ رفت : 25و28 مرداد

تاریخ برگشت : 31 مرداد و 3 شهریور


ساعت رفت : 03:50

ساعت برگشت : 22:35


( فرودگاه قاضی پاشا )نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت کودک زیر 2 سال توضیح
larina family resort All
۲۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
Hedef Klopatra UAll
۲۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
Hedef Resort UAll
۲۲٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
Fun and Sun smart club prestige All
۲۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
aydinbey gold dreams UAll
۲۶٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Resort All
۲۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
timo deluxe UAll
۲۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
senza the inn All
۲۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
sealife buket All
۲۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
MC ARANCIA UAll
۲۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
asia beach UAll
۲۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
xafira hotel UAll
۲۹٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
galeri resort All
۳۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
Xoria Deluxe UAll
۳۰٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
noxinn deluxe All
۳۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
vikingen infinity All
۳۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
mukarans UAll
۳۲٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۹٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
litore UAll
۳۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
kirman sidera UAll
۳۲٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
gold island UAll
۳۲٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
Orange Country UAll
۳۲٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
Sirius Deluxe All
۳۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
UTOPIA WORLD UAll
۳۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۵٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان vila
Side Star Resort UAll
۳۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
kirman sidemarin UAll
۳۷٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
ALVADONA UAll
۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
mylome luxury UAll
۳۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
Selectum family UAll
۳۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
royal taj mahal UAll
۴۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
kirman calyptus UAll
۴۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
Royal alahamvra UAll
۴۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
RUBI PLATINUM UAll
۴۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
royal dragon UAll
۴۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

- اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار


- همراه داشتن تست منفی کرونا

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت به فرودگاه قاضی پاشا با هواپیمایی فری برد ، بیمه مسافرتی با پوشش کرونا ( زیر 60 سال ) ، راهنمای فارسی زبان

 

 

30 کیلو بار - 7 کیلو بار کابین - کترینگ

مراسم ویژه جشن شب سال نو به همراه آتیش بازی در کنار سفره هفت سین

دارای 3 استخر روباز آبگرم

دارای 2 پارک آبی روباز آبگرم بزرگسالان

دارای 2 پارک آبی روباز آبگرم کودکان

هروز اجرا برنامه های نوروزی

تور لیدر فارسی 24 ساعته

استفاده رایگان از لونا پارک

دارای بهتربن امکانات سرگرمی -ویژه کودکان-سالن بازی های کامپیوتری - بولینگ و بیلیارد- زیپ لاین

توضيحات

دریافت HES CODE

 نرخ کودک زیر 2 سال 1.090.000 هزار تومان و نت می باشد .

همراه داشتن تست منفی کرونا تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی می باشد .

مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین اعم از ممنوع الخروج بودن و نداشتن اعتبار به عهده ی آژانس ثبت نام کننده و مسافر می باشد .


شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)