شهر سنگی UPLISTSIKHE که در فارسی به آن اوپلیستیخه می‌گویند در ۱۰ کیلومتری شهر گوری قرار دارد که یکی از دیدنی‌های ارزشمند در تور گرجستان بشمار می‌رود. سیخه در گرجی به معنای معبد خدایان است. شهر سنگی اوپلیستیخه یکی از مهمترین آثار باقی مانده از دین پیکانیزم است که قدمت و اهمیت این شهر در نوشته‌‌های مربوط به قرون وسطی در گرجستان ذکر شده است.

مطالب مرتبط