تور آلانیا ویژه شهریور 1401 (6 شب) با فری برد

۶ شب و ۷ روز
هوایی - Free Bird
۰۱ شهریور ۱۴۰۱
۲۴ شهریور ۱۴۰۱

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ آلانیا ۶ تاریخ رفت : 1و4و8و11و15و18شهریور

تاریخ برگشت : 7و10و14و17و21و24شهریور


ساعت رفت : 03:50

ساعت برگشت : 22:35


( فرودگاه قاضی پاشا )نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت کودک زیر 2 سال توضیح
larina family resort All
۲۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
Hedef Klopatra UAll
۲۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
Hedef Resort UAll
۲۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
Fun and Sun smart club prestige All
۲۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
aydinbey gold dreams UAll
۲۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Resort All
۲۷٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
timo deluxe UAll
۲۹٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
MC ARANCIA UAll
۲۹٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
xafira hotel UAll
۲۹٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
Tac premier All
۲۹٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
asia beach UAll
۳۰٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
senza the inn All
۳۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
sealife buket All
۳۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
noxinn deluxe All
۳۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
Xoria Deluxe UAll
۳۱٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
galeri resort All
۳۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
Orange Country UAll
۳۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
Side Star Resort UAll
۳۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
pemar beach UAll
۳۲٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
vikingen infinity All
۳۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۱٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
litore UAll
۳۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
gold island UAll
۳۳٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
sun prime clounge UAll
۳۴٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
mukarans UAll
۳۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
kirman sidera UAll
۳۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
granada beach UAll
granada ukurcalar UAll
۳۶٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
Sirius Deluxe All
۳۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
UTOPIA WORLD UAll
۳۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان vila
mylome luxury UAll
۳۹٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
Selectum family UAll
۴۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
long beach harmony UAll
۴۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
royal taj mahal UAll
۴۲٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
kirman calyptus UAll
۴۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
ALVADONA UAll
۴۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰۱٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
Royal alahamvra UAll
۴۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
RUBI PLATINUM UAll
۴۹٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
royal dragon UAll
۵۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

- اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار


- همراه داشتن تست منفی کرونا

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت به فرودگاه قاضی پاشا با هواپیمایی فری برد ، بیمه مسافرتی با پوشش کرونا ( زیر 60 سال ) ، راهنمای فارسی زبان

 

 

30 کیلو بار - 7 کیلو بار کابین - کترینگ

مراسم ویژه جشن شب سال نو به همراه آتیش بازی در کنار سفره هفت سین

دارای 3 استخر روباز آبگرم

دارای 2 پارک آبی روباز آبگرم بزرگسالان

دارای 2 پارک آبی روباز آبگرم کودکان

هروز اجرا برنامه های نوروزی

تور لیدر فارسی 24 ساعته

استفاده رایگان از لونا پارک

دارای بهتربن امکانات سرگرمی -ویژه کودکان-سالن بازی های کامپیوتری - بولینگ و بیلیارد- زیپ لاین

توضيحات

دریافت HES CODE

 نرخ کودک زیر 2 سال 1.090.000 هزار تومان و نت می باشد .

همراه داشتن تست منفی کرونا تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی می باشد .

مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین اعم از ممنوع الخروج بودن و نداشتن اعتبار به عهده ی آژانس ثبت نام کننده و مسافر می باشد .


شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)