تور استانبول ویژه خرداد 1401 با پرواز قشم (3 شب)

۳ شب و ۴ روز
هوایی - قشم ایر
۰۴ خرداد ۱۴۰۱
۳۱ خرداد ۱۴۰۱

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۳ تاریخ رفت : 4 الی 31 خرداد


تاریخ رفت 20 خرداد ( طبق پکیج )

تاریخ رفت 16و27 خرداد 400.000+

تاریخ رفت 10و17و18و19و21 خرداد 500.000+

تاریخ رفت 22و23و28و25و26 خرداد 800.000+

تاریخ رفت 4و24 خرداد1.000.000+

تاریخ رفت 5 خرداد 1.400.000+

تاریخ رفت 13 خرداد 1.600.000+

تاریخ رفت 11 خرداد 2.900.000+

تاریخ رفت 12 خرداد 5.200.000+

تاریخ رفت 6 خرداد و مابقی تاریخ ها تا خروج 31 خرداد 300.000+

...........................................


((ساعت تاریخ رفت 8 خرداد 19:50 با آسمان ))
ساعت رفت : 19:45

ساعت برگشت : 13:30
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
reydel B.B
۵٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Kaya Madrid B.B
۵٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Milan B.B
۵٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
all in B.B
۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Cumbali Plaza hotel B.B
۶٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
atro hotel B.B
۶٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
monopol B.B
۶٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Newcity B.B
۶٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Dora B.B
۶٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
white monarch B.B
۶٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
tulip city B.B
۶٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
tulip pera B.B
۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
pera rose B.B
۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic B.B
۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim express B.B
۷٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
adelmar B.B
۷٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
taxim lounge B.B
۷٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
grand star B.B
۷٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
cron plaza harbiye B.B
۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
EURO PLAZA B.B
۷٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Mercure Istanbul Bomonti B.B
۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
feronia B.B
۷٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
dora pera B.B
۷٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
cher hotel B.B
۷٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
PLAZZO DONIZETI B.B
۷٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
richmond hotel B.B
۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
GRAND CEVAHIR B.B
۸٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
the craton B.B
۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Oztanik B.B
۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Plaza City Center B.B
۸٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni B.B
۸٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
CENTRAL PALACE B.B
۸٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
nova plaza crystal B.B
۸٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
occidental B.B
۹٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
hiltoon bakirkoy B.B
۹٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
the artisan hotel B.B
۹٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
sheraton city center B.B
۹٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
elite world prestige B.B
۹٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City B.B
۹٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
hyatt Regency B.B
۱۰٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
sheraton levent B.B
۱۰٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
elite world taksim B.B
۱۱٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
POINT B.B
۱۱٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
hiltoon bomonti B.B
۱۳٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bosphorus B.B
۱۵٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
SWISS THE BOSPHORUS B.B
۱۸٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور
بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
3  شب و 4 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان
توضيحات
 
- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)