تور استانبول آذر 1400 (3 شب )

۳ شب و ۴ روز
هوایی - ایران ایر تور
۱۸ آذر ۱۴۰۰
۰۴ دی ۱۴۰۰

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۳ تاریخ رفت : 18و19و20و21و22و23و24و25و26و27 و28و29و30 آذر و 1 دی

تاریخ برگشت : 21و22و23و24و25و26و27و28و29و30 آذر و 1و2و3و4 دی............................................................

تاریخ رفت 18 آذر : 19:45 با ایرتور به 14:30 با قشم

تاریخ رفت 19 آذر : 19:45 با ایرتور به 14:30 با معراج (160.000+)

تاریخ رفت 20 آذر : 18:45 با قشم به 13:00 با ایرتور (125.000-)

تاریخ رفت 21 آذر : 18:45 با قشم به 13:00 با ایرتور ( 265.000+)

تاریخ رفت 22 آذر : 18:45 با قشم به 13:00 با ایرتور ( 815.000+)

تاریخ رفت 23 آذر : 18:45 با قشم به 12:30 با ایرتور ( 1.000.000+)

تاریخ رفت 24 آذر : 10:00 با معراج به 13:00 با ایرتور ( 780.000+)

تاریخ رفت 25 آذر : 18:45 با قشم به 13:00 با ایرتور ( 310.000+)

تاریخ رفت 26 آذر : 18:45 با قشم به 12:30 با ایرتور (120.000+)

تاریخ رفت 27 آذر : 18:45 با قشم به 13:00 با ایرتور (260.000-)

تاریخ رفت 28 آذر : 18:45 با قشم به 13:00 با ایرتور (165.000-)

تاریخ رفت 29 آذر :10:00 با معراج به 13:00 با ایرتور (305.000+)

تاریخ رفت 30 آذر : 18:45 با قشم به 12:30 با ایرتور (485.000+)

تاریخ رفت 1 دی : 18:45 با قشم به 13:00 با ایرتور (435.000+)
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
reydel B.B
۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۴۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
PRENS B.B
۶٫۰۲۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Grand Liza B.B
۶٫۰۲۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Fide B.B
۶٫۲۲۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۰۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Topkapi Sabena B.B
۶٫۲۲۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۲۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Golden Hill B.B
۶٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۰۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۷۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
birol B.B
۶٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
pera rose B.B
۶٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۷۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Cumbali Plaza B.B
۶٫۵۵۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۶۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۷۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
tulip city B.B
۶٫۵۵۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۶۴٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Grand Hilarium B.B
۶٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۷۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Dora B.B
۶٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۸۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Lion B.B
۶٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۱۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
City Center B.B
۶٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۱۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
pera center B.B
۶٫۸۸۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۲۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic B.B
۶٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
inntel B.B
۷٫۰۲۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۱۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
permist B.B
۷٫۰۲۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۵۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
adelmar B.B
۷٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۷۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Feronya B.B
۷٫۲۱۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۵۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Grand de Pera B.B
۷٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۸۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۲۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Surmeli B.B
۷٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۸۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۵۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Palazzo Donizetti B.B
۷٫۴۰۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۶۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۲۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Dedeman B.B
۷٫۴۰۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۶۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
taxim loung B.B
۷٫۴۰۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۱۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۵۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Konak B.B
۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۵۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Nippon B.B
۷٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
lamartin B.B
۷٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Grand Oztanik B.B
۷٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
avantgarden B.B
۷٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۳۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Holiday Inn Sisli B.B
۸٫۰۶۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۲۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Grand Cevahir Convention Center B.B
۸٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
The Central Palace Taksim B.B
۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۳۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni B.B
۸٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۵۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۰۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
occidental B.B
۸٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
the craton B.B
۸٫۴۵۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۸۶۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۴۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City B.B
۸٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۵۴۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۱۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Sheraton City Center B.B
۹٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۴۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Point Taksim B.B
۹٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Elite World B.B
۹٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
barcelo B.B
۱۰٫۲۵۵٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۶۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Divan B.B
۱۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۲۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
conrad B.B
۱۱٫۵۰۵٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۲۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bosphorus B.B
۱۱٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۲۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
PARK BOSPHORUS CVK B.B
۱۴٫۲۳۵٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور
بلیط رفت و برگشت
 
ترانسفر فرودگاهی
 
3 شب و 4 روز اقامت در هتل
 
بیمه مسافرتی
 
لیدر فارسی زبان
توضيحات
- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 890.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 17:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره 41535-021 تماس بگیرید.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.

مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (درصورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور ندارند)