تور استانبول نوروز 99 ( 5 شب و 6 روز ) قشم ایر

۵ شب و ۶ روز
هوایی - قشم ایر
۲۵ اسفند ۱۳۹۸
۱۷ فروردین ۱۳۹۹

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۵ تاریخ رفت:25 اسفند الی 12 فروردین

 تاریخ 25  اسفند -1.000.000 تومان کاهش نرخ دارد

 تاریخ 26  اسفند -700.000 تومان کاهش نرخ دارد

 تاریخ 28 و 29  اسفند 200.000 تومان افزایش نرخ دارد

 تاریخ  6 و 8 و 10 و11 فروردین 100.000 تومان افزایش نرخ دارد

تاریخ 1 فروردین 350.000 تومان افزایش نرخ دارد.

 تاریخ 3 فروردین 400.000 تومان افزایش نرخ دارد

تاریخ 4 فروردین  300.000 تومان افزایش نرخ دارد

  تاریخ 5 فروردین 190.000 تومان افزایش نرخ دارد

 
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
OZ YAVUZ B.B
۴٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
BAYKAL B.B
۴٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
LA GARDEN B.B
۴٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
FIDE B.B
۴٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
GRAND MILAN B.B
۴٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
ALL INN B.B
۵٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
ARSIMA B.B
۵٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
MAXWELL B.B
۵٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
THE CITY PORT B.B
۵٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
BLUE WAY CITY B.B
۵٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
BLUE WAY HISTORICAL B.B
۵٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Icon B.B
۵٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
THE BIANCHO B.B
۵٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
GRAND MAKEL B.B
۵٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
DORA HOTEL B.B
۵٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
GREEN PARK MERTER B.B
۵٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
TAKSIM EXPRESS B.B
۵٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
TAKSIM TOWN B.B
۵٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
THE MARMARA SISLI B.B
۵٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
ELYSIUM STYLES TAKSIM B.B
۶٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
CARTOON B.B
۶٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
INNPERA TAKSIM B.B
۶٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
GREEN PARK TAKSIM B.B
۶٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
METROPOLITAN TAKSIM B.B
۶٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
GRAMD OZTANIC B.B
۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
SURMEL B.B
۶٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
THE ELYSIUM TAKSIM B.B
۶٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
AVANTGARDE B.B
۶٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
RAMADA TAKSIM B.B
۶٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
NAZ CITY B.B
۷٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bomonti B.B
۷٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
GRAND CHEVAHIR B.B
۷٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
TAKSIM GONEN B.B
۷٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
RADISSON BLU SISLI B.B
۷٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
POINT B.B
۸٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
ELITE WORLD B.B
۸٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
THE MARMARA TAKSIM B.B
۹٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
HILTON BOPHORUS B.B
۱۰٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم
خدمات تور

بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی -5  شب و 6 روز اقامت در هتل  با صبحانه- یک گشت رایگان با نهار - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی زبان

توضيحات

تور 5 شب و 6 روز | تاریخ رفت:25 اسفند الی 12 فروردین 99 | ساعت رفت:09:00 باقشم ایر و ساعت برگشت: 13:20 با ماهان

 تاریخ 25  اسفند -1.000.000 تومان کاهش نرخ دارد

 تاریخ 26  اسفند -700.000 تومان کاهش نرخ دارد

 تاریخ 28 و 29  اسفند 200.000 تومان افزایش نرخ دارد

 تاریخ  6 و 8 و 10 و11 فروردین 100.000 تومان افزایش نرخ دارد

تاریخ 1 فروردین 350.000 تومان افزایش نرخ دارد.

 تاریخ 3 فروردین 400.000 تومان افزایش نرخ دارد

تاریخ 4 فروردین  300.000 تومان افزایش نرخ دارد

  تاریخ 5 فروردین 190.000 تومان افزایش نرخ دارد

 

 

- کلیه تورها چارتر و غیر قابل  استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.

- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ کودک زیر 2 سال .350.000 تومان می باشد.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 0991905607  تماس حاصل فرمایید.

* شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد. با شماره 02141535 تماس بگیرید.