تور گوا نوروز 99 ( 7 شب و 8 روز ) ماهان

۷ شب و ۸ روز
هوایی - ماهان
۲۸ اسفند ۱۳۹۸
۱۵ فروردین ۱۳۹۹

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ گوا ۷ تاریخ رفت:28 و 29 اسفند و 6 و 7 فروردین 99
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
LA GULIS B.B
۱۰٫۱۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان
TANGERINE CLARKS INN B.B
۱۰٫۲۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۷٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان
LAMBANA RESORT B.B
۱۰٫۵۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۲۹۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان
LASMIN HOTLE B.B
۱۰٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۱۴۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۴۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان
LA SUNILA B.B
۱۰٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۴۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۴۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان
SO MY RESORY B.B
۱۱٫۱۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۴۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان
LA GULLS F.B
۱۱٫۲۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۹۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
SANDAL WOOD B.B
۱۱٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۲۹۵٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۷٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان DLX COMPACT
BAYWATCH RESORT B.B
۱۱٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۴۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان
SANDAL WOOD B.B
۱۱٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۳۴۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۴۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان DLX PREMIER
LAMBANA RESORT All
۱۲٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۴۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
SO MY RESORT All
۱۲٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۴۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
JASMIN HOTLE All
۱۲٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
FAIRFIELD BY MARRIOT B.B
۱۳٫۱۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۲۹۵٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۷٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان
BAYWATCH RESORT All
۱۳٫۲۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۹۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
The O Hotel B.B
۱۳٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۷٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان
SANDAL WOOD All
۱۳٫۹۶۵٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۱۴۵٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۸٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان DLX COMPACT
PARK REGIS GOA B.B
۱۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان
SANDAL WOOD All
۱۴٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۵۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان DLX PREMIER
Hard Rock Hotel Goa B.B
۱۴٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان
RADISSON BLUE B.B
۱۵٫۰۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان
NOVOTEL GOA B.B
۱۵٫۶۴۵٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۴۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان
NOVOTEL GOA RESORT B.B
۱۵٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۴۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان
KENIL WORTH B.B
۱۵٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۴۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان
PARK REGIS F.B
۱۶٫۱۴۵٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۴۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
HYATT CENTRIC B.B
۱۶٫۱۴۵٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۰۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۴۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان
FAIRFIELD BY MARRIOT F.B
۱۶٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۸٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
ZURI WHITE SAND B.B
۱۶٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۵۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان
The O Hotel F.B
۱۶٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۰۹۵٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۸٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
LE MERDINE B.B
۱۶٫۹۴۵٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۱۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۴۵٫۰۰۲ تومان ۷٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان
RADISSON BLUE F.B
۱۸٫۲۴۵٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۹۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
KENIL WORTH F.B
۱۸٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۰۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۱۴۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
The Zuri White Sands F.B
۱۸٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۵۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۳۴۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
NOVOTEL GOA RESORT F.B
۱۹٫۲۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
NOVOTEL GOA F.B
۱۹٫۲۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
W Goa B.B
۲۴٫۵۴۵٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۹۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان
ITC GRAND F.B
۲۸٫۰۴۵٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
W Goa F.B
۳۱٫۵۴۵٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار با درج امضا مسافر+2 قطعه عکس رنگی 5*5 + کپی شناسنامه(صفحه اول و دوم)+کپی کارت ملی پشت و رو+فرم پر شده جهت اطلاعات مسافر(لطفا جهت دریافت این فرم با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید)

خدمات تور

7 شب اقامت با صبحانه ، پرواز رفت و برگشت از دهلی با هواپیمایی ماهان ، ویزای الکترونیکی ، راهنمای فارسی زبان ، گشت طبق برنامه سفر ، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه نامه مسافرتی

توضيحات

تور 7 شب و 8 روز |تاریخ رفت:28 و 29 اسفند و 6 و 7 فروردین 99 | ساعت رفت: 16:00 و ساعت برگشت 01:55

 

 - رفت و برگشت از دهلی

بیمه افراد بالای 60 سال جداگانه باید توسط شخص مسافر پرداخت شود.

- هزینه اطفال زیر 2 سال مبلغ 995.000 تومان میباشد.

درصورت درخواست صندلی بیزینس کلاس مبلغ 4.000.000 تومان به پکیج اضافه می شود.

هتل های 5 ستاره تا\ صندلی بیزینس می باشد.

کمیسیون کودک با تخت نصف بزرگسال ، کودک بدون تخت نت و هم چنین کودک زیر دو سال هم نت می باشد.
- مسئولیت کنترل گذرنامه از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس درخواست کننده میباشد.
- کلیه ورودیه ها به عهده خود مسافر میباشد.
- پرداخت 50% مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی میباشد.

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.
- شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان میباشد.
- برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02141535 تماس بگیرید.